17 Σεπτεμβρίου 2012
Ειδήσεις
Ας γελάσουμε: Ανακοίνωση για Κάρτες Σίτισης
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάρτα σίτισης. Ζητούν μόνο να παίξετε ζωντανά σε πιάνο την τρίτη εποχή του Βιβάλντι, να κάνετε σπαγγάτο, να σπάσετε δύο τσιμεντόλιθους με το αριστερό χέρι και να σκοτώσετε έναν αετό, νύχτα χωρίς φεγγάρι, από ένα βουνό της Δυτικής Μακεδονίας της προτίμησής σας. Έλεος:

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να τους χορηγηθεί ή να ανανεώσουν  κάρτα σίτισης μπορούν να προσέρχονται, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο 001 στο κτίριο διοικητικών υπηρεσιών του Παραρτήματος Καστοριάς (ισόγειο, αριστερά από την κεντρική είσοδο στο βάθος του διαδρόμου).
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 09:00 έως 13:30.
Υποβολή δικαιολογητικών για λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας (κάρτα σίτισης)
Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ1965/τ.Β/18-6-2012), υποβάλλει αίτηση (χορηγείται από το ίδρυμα) για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

δ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

στ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου.

ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.
Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

η) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της απόφασης κατηγορία.

θ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης.

ι) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120), θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης.

κ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

λ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9του άρθρου 1 της απόφασης.

μ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής
εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της απόφασης.
 
 
Σχόλιο Youropia:
Εφόσον δεν γουστάρουν δωρεάν παιδεία, ας κλείσουν τη ρημάδα τη λέσχη. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν 2 καραγκιόζηδες να ανακαλύψουν όλη την άχρηστη χαρτούρα του ελληνικού γραφειοκρατικού κόσμου και να την ανακοινώσουν ως δικαιολογητικό. Ναι, κι εγώ αν έβλεπα τόσες μαλακίες να μαζέψω, θα πλήρωνα. Θα πλήρωνα γυράδικο να μου τα φέρει και σπίτι. 
 
 
Υ.Γ. Γελοίοι, η αρίθμηση των ελληνικών γραμμάτων, όταν φτάνει στο ι (γιώτα), επανεκκινεί, συνεχίζοντας στο ια (γιώτα άλφα). Αν θέλετε να προσθέσετε πάνω από δέκα δικαιολογητικά, βάλτε να το κάνει κάποιος που μπορεί. Αγράμματοι.