21 Νοεμβρίου 2013
Ειδήσεις
Στο Νυμφαίο η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου στις 25 Νοεμβρίου 2013
Σας προσκαλούμε να έρθετε στην Ιστορική Εδρα του Δήμου Αμυνταίου το Νυμφαίο, στη Νίκειο Σχολή στις 25 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 Σας προσκαλούμε να έρθετε στην Ιστορική Εδρα του Δήμου Αμυνταίου το Νυμφαίο, στη Νίκειο Σχολή στις 25 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
 
 
1. Ψήφισμα κατά της διπλής δολοφονίας του Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη στο Νέο Ηράκλειο.
2. Συζήτηση για θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα Νυμφαίου .
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου της Τ.Κ. Νυμφαίου.
4. Εξέταση αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης για την χορήγηση άδειας διενέργειας εκσκαφής σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Νυμφαίου για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού και ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκχώρηση στον Καναδά του ονόματος της “φέτας” καθώς και της ποικιλίας ελιάς Καλαμάτας.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση του συμφωνητικού εκμίσθωσης μεταξύ της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου Αμυνταίου και μείωση του μισθώματος.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μανιακίου.
8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014”, προϋπολογισμού 582.941,20 €.
9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας».
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
11. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Πελαργού & Αντιγονείας”
12. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:“Εξωτερικό δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρων”.
13. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
“ “Ανάπλαση -Συντήρηση παλιών Κοιμητηρίων Αμυνταίου”

14. ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωικού πίνακα εργασιών του έργου “Διαμορφώσεις αύλειων χώρων σχολικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Φιλώτα” προϋπολογισμού 12.500,00€
15. Εξέταση της με αριθμό 28006/07-11-2013 ένσταση της εταιρείας “ΠΑΡΧΑΡ Α.Τ.Ε. Κατά των με αριθμό 27218/05-11-2013,26673/23-10-2013 καιΙ 26485/16-10-2013 εγγράφων του Δήμου Αμυνταίου, του έργου με τίτλο “Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου”.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήσεων θεραπείας της εταιρείας “ATΡΑΠΟΣ A.T.E. Αναδόχου του έργου “΄Υδρευση Αμυνταίου”.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο “Αντίγονος”.
18. ΄Εγκριση της με αριθμό 62/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την “Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.”
19. ΄Εγκριση της με αριθμό 61/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.”
20. Εγκριση της με αριθμό 57/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2014.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαχαίρα Μιχαήλ αποφοίτου ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Αμυνταίου.

22. Τροποποίηση προϋπολογισμού , διάθεση και ψήφιση πιστώσεων . 

 

via